SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

Spór o budynek przy ul. Paderewskiego zakończony.

 

Do proponowanego porządku obrad Sesji RM, burmistrz MiG wniósł projekt uchwały dotyczący budynku przy ul. Paderewskiego, który Rada wprowadziła pod obrady. Był to trzeci projekt do rozpatrzenia na obecnej Sesji, dotyczący jednej nieruchomości. W tej też sprawie zabrał głos radny powiatowy Bolesław Bortnowski, podkreślając intencje wniosku radnych powiatowych, złożonego na poprzedniej Sesji, a dotyczącego przeznaczenia tego budynku na Powiatowe Biuro Pracy. Chodziło o polepszenie „prowizorki” biura pracy z ul. Lipowej oraz ratowanie dwustu letniego budynku kontynuował radny. Odmowna decyzja Zarządu Powiatu oparta o ekspertyzę wyceny, mówiącej o nakładach finansowych w wysokości ok. 1mln 200tyś.była zbyt szybka, gdyż ową ekspertyzę oparto  na wskażnikach ogólnopolskich. Dla porównania poinformował, że buduje 16 mieszkań za kwotę 1mln. 379tys.Przy szacowaniu nakładów remontowych budynku Paderewskiego nie wzięto pod uwagę nakładów rzeczywistych stwierdził radny, informując, że Radni powiatowi oszacowali je na 300 tys. Zaproponował by oddalono rozpatrzenie uchwał i ponownie przeanalizowano sprawę utworzenia Biura Pracy. Burmistrz Z.Siarkiewicz stwierdził, że obiekt ten jest za duży na potrzeby biura i powołując się na pismo od Starosty poinformował, że będzie ono miało siedzibę w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych.
 

 

Medal za zasługi dla Barlinka

Przewodniczący Rady M. Adryjanowski dokonał uroczystego wręczenia Orderu  za Zasługi dla Barlinka p.   ................................, odznaczonemu na wniosek Związku Dzieci Wojny.

 Przyjęto sprawozdanie dotyczące funkcjonowania biblioteki miejskiej. Przew. M. Adryjanowski stwierdzając, że w chwili obecnej biblioteka nie spełnia swojej funkcji, podkreślając jej niedogodną lokalizację. Radny szyld zwrócił uwagę na zbyt mała liczbę czytelników, szczególnie osób starszych. Jego zdaniem przeniesienie siedziby na ul. Paderewskiego zmieni ten stan rzeczy. Na taką wypowiedz zareagował radny S. Opatowicz mówiąc, że zadanie budowy nowej biblioteki ujęto w wieloletnim planie do realizacji. Społeczeństwo musi znać prawdę, że Barlinka przez najbliższe lata nie będzie stać na żadną bibliotekę, a już na pewno na tak kosztowną, kontynuował temat radny M. Maciejewski, głównie ze względu na zaległości inwestycyjne.
 

Trzy projekty uchwał

Burmistrz MiG uzasadniając wprowadzenie trzeciego projektu uchwały w sprawie wniesienia w formie aportu budynku przy ul. Paderewskiego na rzecz BTBS Sp. Z O.O. w Barlinku powiedział, że w związku z przejęciem od poprzedniego dzierżawcy obiektu, powstał problem jego zagospodarowania. W związku z dużymi emocjami, jakie budzi ten budynek postanowił przygotować trzy propozycje, po to by nie było zarzutów. Poinformował iż wie, że Gmina i Rada nie ma potrzeb własnych na zagospodarowanie tego obiektu- na zadania własne. Pierwszy projekt dotyczy zbycia nieruchomości z osiągnięciem niewielkiego dochodu. Drugi to przekazanie na potrzeby działki kościelnej, co znacznie poprawi jej funkcjonalność. Burmistrz powołując się na kilkakrotne rozmowy z księdzem proboszczem poinformował Radę, że jest formalny wniosek ks. Proboszcza. Przedstawił również opinię konserwatora zabytków, z której wynika, że nie widzi on przeszkód w kwestii rozbiórki budynku, co wręcz poprawi otoczenie zabytkowego kościoła.
 

Ostateczny głos przedstawiciela organizacji pracodawców

Radny N. Szulc przedstawiając opinię Organizacji Pracodawców na temat zagospodarowania tego budynku powiedział, że jedyną alternatywą dla tego budynku, będącego od siedmiu lat ruiną  jest przekazanie go kościołowi... ”Ostatnio mieliśmy karnawał sposobów zagospodarowania. A to biblioteka, a to rozbudowa muzeum, a to pomieszczenia dla OPS, Powołanie Urzędu Pracy”. Zapytał „za czyje pieniądze, czy gmina jest tak bogata by stać ją było na marnotrastwo i kredyty, czy naprawdę nie widzimy, iż corocznie budżet jest łatany kredytem, czy nie ma innych pilniejszych potrzeb i wydatków(....)co my posiadamy, jaki jest stan środków na koncie gminy żeby przyjąć środki unijne. A poza tym jeszcze najistotniejsza sprawa dla przedsiębiorców-nie mamy żadnej infrastruktury przygotowanej pod działki rzemieślnicze, chociażby w kierunku Lipian. Należy przygotować środki na urządzenie infrastruktury pod te inwestycje, które przynosiłyby nowe dochody dla Barlinka”.

 

Kto odpowiada za dewastację budynku?

 Radny M. Kurkiewicz zapytał, ile czasu ten budynek stał pusty po wysiedleniu mieszkańców i jak długo stał nie ogrzewany, ulegając dewastacji i kto za to jest odpowiedzialny ?- kontynuował. W tej kwestii złożył wniosek pisemny. Radna M. Adamiok popierając koncepcję zbycia budynku stwierdziła, że skoro nie mamy pieniędzy, to należy zastanowić się, czy stać nas na takie gesty, bo nawet przy małym dochodzie ze sprzedaży należy pamiętać, „że złotówka do złotówki uczyni z nas bogatych”. Pieniędzmi trzeba odpowiednio gospodarować stwierdziła radna, a na uwadze należy mieć najpilniejsze potrzeby, jak np. brak mieszkań.
 

Dwa doniesienia do prokuratury

Radny T. Szyld argumentując umiejscowienie biblioteki w tym budynku przypomniał, że Marszałek woj. chciał dofinansować to zadanie, a rozmowy toczące się w ubiegłym roku nie przyniosły pozytywnych efektów, gdyż podjęto je zbyt póżno, a pismo wystosowane do Marszałka przez burmistrza nie mogło być skuteczne, gdyż było tylko zapytaniem-”Proszę o udzielenie informacji, czy Pan jest skłonny partycypować w remoncie biblioteki”- czy Marszałek, zdaniem radnego ma informować burmistrza, czy też należało złożyć konkretną ofertę?- zapytał T. Szyld. Poinformował Radę, że złożył doniesienie do Prokuratury, dotyczące niegospodarności, związanej z budynkiem przy ul. Paderewskiego, a postępowanie wyjaśniające trwa dalej. Burmistrz Z. Siarkiewicz przedstawiając kolejne losy budynku w latach 1996-99, wskutek zdewastowania majątku publicznego oświadczył, że złożył doniesienie do prokuratury w przekonaniu, że dewastacji nie dokonały służby komunalne.
 

W wyniku głosowania nad trzema projektami uchwał, do realizacji Rada przyjęła Uchwałę dotyczącą przekazania budynku wraz z gruntem na rzecz Kościoła. 

                                                                                                      Elza
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka