Sesja powiatu

Zasadniczym tematem sesji była ocena wykonania budżetu oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego za 2003 rok.

Również dyskusja na ten temat była bardzo emocjonująca. Ogromne wątpliwości i pytań do sprawozdania z wykonań budżetu za 2003 rok, zgłosił myśliborski radny z opozycji Wojciech Wojtkiewicz. Właśnie on wskazał na bardzo wysokie koszty funkcjonowania ZSP nr 1 w Barlinku, szczególnie w kwestii ogrzewania jego obiektów. Okazuje się, że kotłownia olejowa zużywa ponad 200 tys. litrów oleju opałowego, który na dodatek jest o 10% droższy niż cena rynkowa (efekt źle podpisanej umowy). W efekcie o 67 tys. zł wzrósł koszt ogrzewania, a planowane wydatki przekroczono o 100%. O 77 tys. zł wzrośnie koszt termoizolacji budynku ZSP nr 1 i wyniesie łącznie 585 tys. zł. Ostatecznie 12 głosami za, przy 6 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się, radni powiatu udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu. Ciekawa była dyskusja na temat ochrony ppoż. w powiecie. Okazało się, że w 2003 roku na remonty JGR w Dębie (straż zawodowa) wydano aż 1,5 mln zł, z czego 1,5 mln z budżetu starostwa, a 350 tys. z dotacji gminy Dębno, natomiast ze środków WFOŚ na doposażenie straży, Myślibórz otrzymał 76 tys. zł, a Dębno 85 tys. zł. Barlinek w obu pozycjach nic nie otrzymał. W tej sytuacji nasz radny Kazimierz Kłoda zażądał, aby, w Barlinku utworzono jednostkę straży zawodowej w liczbie, co najmniej 4 etatów do koordynacji pracy OSP. Bardzo mocno poparł ten wniosek radny Andrzej Potyra. Okazuje się, że w jednostkach straży zawodowej w Myśliborzu i Dębnie pracuje aż 74 osoby – w Barlinku żadna. W dalszej części sesji przyjęto uchwałę o zadaniach i planie środków finansowych na funkcjonowanie PFRON.

Podjęto uchwałę w sprawie kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w Myśliborzu, w ZSP nr 2 w Barlinku i w ZSP w Smolnicy oraz wyrażono zgodę na nawiązanie partnerskiej współpracy między Powiatem Ziemskim Marchijsko – Odrzańskim w RFN, a Powiatem Myśliborskim. W zapytaniach dyskutowane też o sytuacji finansowej, a raczej zadłużeniach obu powiatów. Wynosi ono łącznie na 28 lutego 2004 r. aż 15 mln 119 tys. zł. M.in. szpital w Dębnie posiada zadłużenie wobec pracowników na kwotę ponad 1 mln zł, wobec ZUS 239 tys. zł, odsetki za zwłokę 581 tys. zł.

Budżet powiatu za 2003 r. wyniósł po stronie dochodów – 36 mln 241 tys. zł (wykonanie w 100,4%), a po stronie wydatków 37 mln 739 tys. zł (wykonanie 98,6%). Deficyt budżetowy wyniósł 1 mln 920 tys. zł i został pokryty kredytem bankowym w wysokości 1,2 mln zł oraz 720 tys. zł nadwyżki budżetowej za 2002 rok. Powiat utracił dochody w wysokości 5 mln 723 tys. zł, gdyż powiatowi „odebrano” dwa zakłady budżetowe: Komendę Powiatową Policji oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Jednocześnie powiat pozyskał dodatkowe przychody w wysokości 2 mln 262 tys. zł z innych źródeł – od Wojewody 1 mln 353 tys. zł i z MEN – 909 tys. zł, które przeznaczono na realizację różnych zadań. W trakcie roku budżetowego zmniejszono dochody starostwa o 1,5 mln zł, głównie z powodu mniejszych wpływów z opłat komunikacyjnych, co zmusiło starostwo do wprowadzenia programu oszczędnościowego.

SO